សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

ការបង្ហាញសិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

បរិមាណផលិតកម្មប្រចាំថ្ងៃអតិបរមាឈានដល់ 100,000 ។ បរិមាណនៃការលក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងឈានដល់ ៨០,០០០,០០០ កេសបច្ចុប្បន្ន។

យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រភព។

about2

about2

about2

about2

about2

about2

ដឹកជញ្ជូនរួចរាល់

about2

about2

about2

about2