សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

ការបង្ហាញសិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

បរិមាណផលិតកម្មប្រចាំថ្ងៃអតិបរមាឈានដល់ 100,000 ។បរិមាណលក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងឈានដល់ 80,000,000 កំប៉ុងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រភព។

អំពី 2

អំពី 2

អំពី 2

អំពី 2

អំពី 2

អំពី 2

ត្រៀមដឹកជញ្ជូន

អំពី 2

អំពី 2

អំពី 2

អំពី 2