ម៉ាស់

 • KN95 Protective Mask

  របាំងការពារ KN95

  ការច្រោះសមាសធាតុផ្សំចំនួន ៥ ស្រទាប់
  ភាពធន់ទ្រាំទាបមានផាសុកភាពនិងខ្យល់
  ស្តង់ដារជីកាបៃ
  ត្រង PFE95

 • 3 layers Filter Disposable Protective Mask

  របាំងការពារស្រទាប់ការពារចំនួន ៣ ស្រទាប់

  ការច្រោះសមាសធាតុ 3 ស្រទាប់
  ភាពធន់ទ្រាំទាបមានផាសុកភាពនិងខ្យល់
  ស្តង់ដារជីកាបៃ