ម៉ាស់

 • របាំងការពារ KN95

  របាំងការពារ KN95

  5 ស្រទាប់តម្រងសមាសធាតុ
  ធន់ទ្រាំទាប ផាសុកភាព និងខ្យល់ចេញចូល
  ស្តង់ដារ GB
  តម្រង PFE95

 • 3 ស្រទាប់ ត្រងរបាំងការពារដែលអាចចោលបាន។

  3 ស្រទាប់ ត្រងរបាំងការពារដែលអាចចោលបាន។

  តម្រងសមាសធាតុ 3 ស្រទាប់
  ធន់ទ្រាំទាប ផាសុកភាព និងខ្យល់ចេញចូល
  ស្តង់ដារ GB