របាំងមុខធម្មតា។

  • 3 ស្រទាប់ ត្រងរបាំងការពារដែលអាចចោលបាន។

    3 ស្រទាប់ ត្រងរបាំងការពារដែលអាចចោលបាន។

    តម្រងសមាសធាតុ 3 ស្រទាប់
    ធន់ទ្រាំទាប ផាសុកភាព និងខ្យល់ចេញចូល
    ស្តង់ដារ GB