របាំងសាមញ្ញ

  • 3 layers Filter Disposable Protective Mask

    របាំងការពារស្រទាប់ការពារចំនួន ៣ ស្រទាប់

    ការច្រោះសមាសធាតុ 3 ស្រទាប់
    ភាពធន់ទ្រាំទាបមានផាសុកភាពនិងខ្យល់
    ស្តង់ដារជីកាបៃ